Kişinin eğitsel ihtiyaçlarının kendi dışındakilerce belirlenmesi ve benimsetilmesi süreci.

Kişinin eğitsel ihtiyaçlarının kendince belirlenmesine ve karşılanmasına yardımcı olunması süreci.
Herhangi bir kurum içinde oluşturulan ve öğrenme merkezli eğitime yönelik olarak katılımcılara çeşitli öğrenme kaynak ve imkanlarının sunuldupu ortam.
Kişilerin, kendilerince belirlenen amaçlarına erişebilmeleri için kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışlar.
Basılı, elektronik veya bilgisayar ve/veya web ortamında, görsel ve/veya işitsel malzeme ile bir konuda bilgi, beceri ve/veya deneyim sahibi olup da bunları aktarabilen kişiler.
Temel varlık nedeni.
Büyük ve iddialı sonuç, ülkü.
Yol gösterici ilkeler.
Herhangi bir kurum içinde oluşturulan ve katılımcıların kendi kendine öğrenebilme becerisini kazanması ve bunu belirli amaçlara yönelik olarak kullanabilmesi için gereken öğrenme kaynak ve imkanlarının bulunduğu öğrenme ortamı.
Kendi kendine öğrenmek için imkanlar sunmak.
Oluşturulacak öğrenme ortamından yararlanacak tüm katılımcıların, eğitsel gereksinimlerinin "öğrenme" yoluyla karşılanabildiği bir duruma erişmek.
İnsanlar iyidir... İnsanlar doğuştan yanlış, kötü ve çirkine değil; doğru, iyi ve güzele eğilimlidirler. Bu eğilimler çeşitli amaçlarla yine insanlarca bozulabilir. Doğal eğilimleri böylece bozulanlardan bir bölümü -maruz kaldıkları koşullandırmanın düzeyine bağlı olarak- tekrar eski yeteneklerini kazanabilir ya da kalıcı olarak öğretilme bağımlısı olarak kalırlar.
 
İnsanlar öğrenirler... Milyonlarca yıllık genetik miras içinde en köklüsü "öğrenebilme"dir. Öğrenenler varlıklarını sürdürüp gelişmişler, öğrenemeyenler ise yok olagelmişlerdir.
 
Çevre, öğrenmek isteyenlere sunar... Fiziki ve sosyal çevreler zengin bir öğrenme kaynağı ve imkanı denizidir.
 
Yalnız ihtiyaçlar öğrenilir... İnsanlar yalnızca kendi duydukları ihtiyaçları öğrenirler. Başkalarının onlar için yararlı/zorunlu gördükleri içinden, gerçekten ihtiyaç olarak kabul ettiklerini öğrenir, gerisini ise ya reddeder ya da -baskı altındalarsa- belleme/unutma yoluyla durumu geçiştirirler.
Kişilerin bireysel hedefleri yönündeki öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği "çok öğeli platform".
KiGep projesinin uygulandığı fiziki mekanın idresini sağlayan ve aynı zamanda (kolaylaştırıcılık) işlevlerini yerine getiren tam zamanlı personel.
KiGeP uygulamalarına katılan üniversite son sınıf öğrencisi veya mezunu olup, 28 yaşını aşmamış ve henüz istihdam imkanı bulamamış gençler.
Öğrenme herhangi bir yolla kişinin, kendi kontrolü altında bir bilgi, beceri ve/ya davranış edinmesidir. Öğrenme doğuştan gelen özelliklere bağlı olduğu kadar, sonradan geliştirilebilir bir beceridir. İhtiyaçlarımızı karşılamak, etkinliğimizi artırmak, koşullara daha iyi uyum sağlayabilmek, belirsizliği yenmek ve daha iyi tahmin yapmak, rekabet edebilmek başkalarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek, potansiyelimizi tümüyle kullanabilmek için öğreniriz.

Bir konuyla ilgili gözlem ve bulguları değerlendirir, sonuçlar çıkarırız. Bu sonuçları uygular, test eder ve yeni gözlemlerimize yansıtırız ve bu öğrenme süreci sürekli tekrarlanan bir döngü halinde devam eder.

Yaşamın tümü, “öğrenme”dir. Karşılaştığımız tüm sorunlar, bir öğrenme eksikliğine işaret eder ve öğrenme ile çözülür. Öğrenme sadece okulda ve işte değildir; doğduğumuz andan (hatta öncesinden) itibaren her an öğreniriz. Hayatımızda eğitsel, sosyal, biyolojik, fizyolojik, ekonomik, kültürel ve daha ne varsa, hep öğrenmedir. Çaresiz kalınan her sorun, bir öğrenme eksiğine işaret eder.
Özgür düşünmemizi engelleyen unsurlar, düşünmediğimiz ya da düşünmek istemediğimiz her şey birer zihinsel zincirdir. Örn: Önyargılar, yanlış-inançlar, kalıplaşmış-fikirler, korkular, takıntılar, saplantılar, şartlanmalar, dil ve kavram dağarcığımızdaki yanlış, eksik, ezber bilgiler, korkulara dayalı aile ve toplum yaşamı gibi bizi kısıtlayan etkenlerin çoğu, tam içimizde, zihnimizde yer etmiştir ve bazen onları fark etmeyiz bile.
Kişinin kalıtsal, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve bu gibi yönlerden yeterlik ve kısıtlarının, onun çevresine ördüğü varsayılan çok boyutlu ortam "kişinin yaşam alanı" olarak tanımlanmıştır. Halen maddi ve manevi olarak hangi arzularımızı ve de ne dereceye kadar tatmin edebiliyorsak bunlar, içinde yaşadığımız yaşam alanının bize sunduğu ürünlerdir.

Bunlardan başka ya da daha yüksek düzeylerde tatminler arıyorsak, bu ancak yaşam alanımızı genişletmekle mümkündür. Sorunlarınız, imkanlarınız, özlemleriniz ve başka her ne varsa her biri "yaşam alanınız" içindeki doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin ürünlerdir. Kendinizle ilgili her ne değişiklik varsa ancak yaşam alanınızda değişiklikler yoluyla yapabilirsiniz. "Yaşam Alanı" kavramı ile ilgili en çarpıcı gerçek budur.
Yaşam alanı sınırlarının çoğu kişinin kendince oluşturulur, bir bölümü ise kendi dışında oluşur. Her bir sınıra birer “yaşam becerisi” olarak bakmak mümkündür. Bir yaşam becerisi yoluyla bir getiri sağlamak için öncelikle o yaşam becerisinin deneyimlenmesi gerekir. Öneminin yeterince bilincinde olunmayan bir yaşam becerisi bir şey kazandıramaz. O halde öncelikle, yaşam becerilerine dokunulması, onların ellenmesi, içinde yaşanması ve ne gibi getirileri olabileceğinin anlaşılması ve de deneyimlenmesi gerekir.

Yaşam alanını genişletmek için kazanılması yararlı bazı yaşam becerilerinden örnekler: Referans olabilecek tanıdıklar, borç verebilecek tanıdıklar, kurulacak işe ortak olabilecekler, çeşitli konularda danışılabilecekler, mentorluk (rehberlik) yapabilecekler, ilişki kurabilme becerisi, tanıdıklar hakkındaki bilgilerin genişliği ve güncelliği, izlenen dergi sayısı, piyasaları (reel, mali, işgücü vb) izleme düzeyi, fikrini ifade edebilme becerisi, uzlaşma becerisi, “yakınma”yı tembellik için gerekçe yapmama becerisi vb.
KiGeP’teki öğrenme oturumlarının sonunda her katılımcının kendi hedefleri yönünde yaşam alanını genişletmek için yaptığı plandır. BÖP, KiGeP katılımcılarının kendilerini tanımaları ve edinebilecekleri bir hedefe göre yetersiz olan yönlerini geliştirmeleri esasına dayanır. KiGeP'e katılan gençler; 1. iş bulmak, 2. iş kurmak, 3. ek bir gelir yaratmak, 4. giderlerini azaltmak için bir tasarruf projesi hazırlamak konularından en az birini kendilerine hedef seçerek BÖP'nı uygulayabilirler.
Öğrenme amaçları benzer kişilerin yardımlaşma yoluyla öğrenebilmeleri için kendi aralarında oluşturdukları gruplar.